Regulations

REGULAMIN

zakupów w sklepie internetowym CORE trends

Sklep internetowy coretrends.pl prowadzony jest przez:
CORE trends Sp. z o.o. z siedzibą w Łódź 93-479, ul. Świętego Franciszka z Asyżu 62

KRS: 0000567001, NIP: 8522614716, REGON: 362015403.

e-mail: info@coretrends.pl
tel.: +48 42 207 64 18

 

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.     Sklep Internetowy coretrends.pl – prowadzony przez Usługodawcę sklep internetowy, dostępny pod adresem domeny internetowej: www.coretrends.pl

2.     Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną korzystająca ze Sklepu Internetowego coretrends.pl, w tym w szczególności dokonująca w nim zakupów.

3.     Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.

4.     Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego coretrends.pl, w którym widoczne są dla Klienta produkty prezentowane do zakupu oraz możliwe jest ustalenie i modyfikacja informacji dotyczących zamówienia, w tym ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, wybranie formy płatności i sposobu dostawy.

5.     Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w którym wskazana jest liczba oraz rodzaj Produktów.

6.     Strona produktowa – strona Sklepu internetowego coretrends.pl, na której zamieszczone są informacje dotyczące oferowanych produktów.

§2 Postanowienia ogólne

1.     Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego coretrends.pl, składania zamówień na prezentowane produkty, zasady wysyłki i odbioru zamówionych przez Klienta produktów, zapłaty za produkty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy, a także zasady dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji.

2.     Kupującym w sklepie internetowym coretrends.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.     Klient ma prawo i obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego coretrends.pl wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient nie może dostarczać Usługodawcy za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

4.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za jakiekolwiek zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego coretrends.pl spowodowane siłą wyższą, niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta i niedozwolonym działaniem osób trzecich.

§3 Zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego coretrends.pl

1.     Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.     Zauważone nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego coretrends.pl mogą być zgłaszane Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail.

3.     Reklamacje dotyczące produktów Klient może zgłaszać zgodnie z postanowieniami §8 niniejszego regulaminu. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

§4 Informacje produktowe

1.     Prezentowane informacje o produktach znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego coretrends.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.     Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT.

3.     Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Klienta, które są zależne od wyboru sposobu dostarczenia zamówionych produktów do Klienta.

4.     Łączny koszt zamówienia produktów obejmujący ceny produktów wraz z kosztami dostawy podawany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

5.     Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian cen produktów w dowolnym momencie, w tym prowadzenia oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych, przy czym zmiany te nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnej bądź wyprzedażowej.

6.     Promocje w Sklepie Internetowym coretrends.pl nie mogą być łączone, o ile w regulaminie danej promocji nie określono inaczej.

7.     Coretrends.pl ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.

§5 Realizacja zamówienia

1.     Zamówienia mogą być składane przez Klienta na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego coretrends.pl przez siedem dni w tygodniu oraz dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.

2.     Usługodawca realizuje wyłącznie Zamówienia z dostawą na terenie Polski.

3.     Kupujący upoważnia Coretrends.pl do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.

4.     Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia CORE trends Sp. z o.o. również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

5.     Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.     Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

7.     Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

8.     Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, aby przy następnym zamówieniu nie musiał ponownie wypełniać formularza. W tym celu należy podać hasło (znane tylko Kupującemu). Przy następnych zakupach w Coretrends.pl wystarczy tylko się zalogować do systemu przez wprowadzenie w/w hasła. Zalogowanie pozwala także na śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła.

9.     Kupujący Klikając przycisk „Potwierdzam zakup” w oknie podsumowującym zamówienie, potwierdza złożenie zamówienia co jest równoznaczne z zobowiązaniem do zapłaty w sposób udostępniony przez Sklep Internetowy coretrends.pl.

10.   Klient uiszcza opłatę za zamówione produkty stosownie do swojego wyboru: gotówką przy odbiorze lub przelewem bankowym

11.   W przypadku wyboru płatności z góry należy opłacić wartość zamówienia w jeden z przewidzianych w systemie sposobów płatności. Zamówiony produkt może zostać dostarczony Klientowi stosownie do jego wyboru:

12.   Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

13.   Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w przypadku wybranych produktów lub ilości zamawianych produktów. W przypadku wystąpienia takiego ograniczenia Usługodawca poinformuje Klienta o jego istnieniu przed złożeniem Zamówienia.

14.   W przypadku braku zamówionego produktu w Magazynie lub niemożliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta o tym fakcie wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

15.   W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie lub niemożności realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, CORE trends powiadomi Klienta o fakcie wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w zamówieniu lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

16.   W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Coretrends.pl będzie upoważniona do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.

17.   Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od CORE trends Sp. z o.o. jego realizacji.

  1. W sytuacji, gdy realizacja części zamówienia będzie niemożliwa, Usługodawca może zaoferować Klientowi:

1.     Całkowite anulowanie Zamówienia - w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji w niniejszym zakresie Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku zrealizowania zamówienia;

2.     Zrealizowanie części Zamówienia i anulowanie tej jego części, której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa - w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji w niniejszym zakresie Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku zrealizowania pozostałej, niedostarczonej części zamówienia;

3.     Podział Zamówienia i określenie nowego terminu realizacji tej jego części, w odniesieniu do której realizacja nie jest możliwa w początkowo określonym terminie - w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji w niniejszym zakresie wysyłka zamówionych produktów zostanie podzielona na kilka odrębnych części, a Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wynikających z tego tytułu ponad koszt pierwotnie przewidziany dla realizacji pełnego Zamówienia Klienta;

4.     W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy w sytuacji opisanej w pkt 14 niniejszego paragrafu lub gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w całości;

5.     W przypadku anulowania Zamówienia, gdy zapłata za zamówione produkty została przez Klienta dokonana z góry, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę na zasadach określonych w § 12 regulaminu;

6.     W przypadku, gdy Klient poda błędne dane, a w szczególności błędny adres dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostawy w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

§6 Formy płatności

  1. Za zamówienie Klient może dokonać płatności w następujący sposób:

1.     Podczas odbioru zamówionego produktu we wskazanym przez Klienta sklepie stacjonarnym– gotówką

2.     Przed odbiorem zamówionego produktu – płatność z góry – przelewem bankowym

3.     Podczas odbioru zamówionego produktu pod wskazanym przez Klienta adresem – gotówką (tzw. przesyłka „za pobraniem”).

 

2.     Realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia właściwego wykonania płatności ze strony podmiotu realizującego płatności lub prawidłowego złożenia Zamówienia z wykorzystaniem opcji zapłaty gotówką przy odbiorze.

§7 Termin realizacji zamówienia

1.     Termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w Koszyku przy składaniu Zamówienia oraz potwierdzony w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta. Treść wiadomości email stanowić będzie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Termin dostawy może również zostać wcześniej ustalony podczas kontaktu telefonicznego pracownika Usługodawcy z Klientem.

2.     Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić najkrótszy możliwy czas oczekiwania Klienta na dostawę korzystając z autoryzowanych i wiarygodnych źródeł dostaw produktów. W większości przypadków, o ile nie ustalono inaczej z Klientem, zamówienie może być przygotowane do wysyłki w dniu roboczym, następującym po dacie złożenia zamówienia, co jest uzależnione od dostępności produktu. Dostępność produktów podawana jest przy opisie szczegółów produktu w czasie rzeczywistym pozwalając na ich rezerwację w Koszyku.

3.     Zamówiony produkt może być dostarczony pod wskazany przez Klienta adres na terenie Polski przesyłką.

4.     Koszty dostawy wynoszą odpowiednio:

1.     przesyłka kurierska – 20 zł brutto dla zamówień o łącznej masie do 30kg

2.     przesyłka kurierska – 40 zł brutto dla zamówień o łącznej masie do 49,5kg

3.     przesyłka kurierska – 95 zł brutto dla zamówień o łącznej masie do 100kg

4.     przesyłka kurierska – 140 zł brutto dla zamówień o łącznej masie do 300kg

5.     przesyłka kurierska za pobraniem – 25 zł brutto dla zamówień o łącznej masie do 30kg

6.     przesyłka kurierska za pobraniem – 45 zł brutto dla zamówień o łącznej masie do 49,5kg

7.     przesyłka kurierska za pobraniem – 120 zł brutto dla zamówień o łącznej masie do 100kg

8.     przesyłka kurierska za pobraniem – 150 zł brutto dla zamówień o łącznej masie do 300kg

  1. Usługodawca nie realizuje dostaw kurierskich z terminem dostawy na sobotę, chyba że inaczej zostało ustalone z Klientem.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy lub jej brak z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych danych, w szczególności podania przez Klienta błędnego adresu dostawy.

§8 Gwarancje i reklamacje

1.     Każdy zakupiony towar w sklepie coretrends.pl jest nowy i posiada gwarancję producenta. Okres gwarancji zależy od zapisu w karcie gwarancyjnej.

W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową, w tym nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy zgłosić reklamację w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta lub zgłosić reklamację u Sprzedawcy.

Wykaz autoryzowanych serwisów znajduje się na karcie gwarancyjnej lub stronie internetowej producenta.

2.     Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych oraz powiadomi Klienta o dalszym sposobie postępowania.

3.     Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

4.     Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu wraz z dowodem jego zakupu oraz opisem powodu reklamacji.

5.     Jeżeli sprzedany przedmiot ma wadę (jest niezgodny z umową) Klient może żądać naprawy (usunięcia wady) lub wymiany na nowy egzemplarz wolny od wad albo obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy (odstąpienia od umowy).

6.     W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zgodnie z żądaniem Klienta naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy albo obniży cenę lub zwróci należność w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7.     Klient kupujący produkt w celu powiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą posiada prawo złożenia reklamacji stosownie do odpowiednich w tym zakresie przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu jest ograniczona do kwoty jaką Klient zapłacił Usługodawcy za dany produkt.

§9 Rękojmia i gwarancja

1.     Sklep Internetowy coretrends.pl ma obowiązek dostarczyć Klientowi zamówione produkty wolne od wad, tzn. zgodne z opisem zamieszczonym na stronie internetowej sklepu.

2.     Oferowane przez Usługodawcę produkty objęte są rękojmią sprzedawcy lub dystrybutora, której warunki podane są w dołączonej karcie gwarancyjnej. O ile nie podano inaczej, standardowy okres rękojmi dla produktów oferowanych w Sklepie Internetowym coretrends.pl wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Niezależnie od rękojmi sprzedawcy niektóre produkty mogą być objęte dodatkowo gwarancją producenta, której szczegółowe warunki określa dokument gwarancji dołączony do danego produktu. Skorzystanie z praw wynikających z gwarancji producenta nie ogranicza możliwości korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi.

3.     W przypadku niezgodności produktu z umową Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi albo gwarancji. Należy wówczas złożyć reklamację stosownie do zapisów § 8 regulaminu.

§11 Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

1.     Klient może zrezygnować ze złożonego Zamówienia do momentu kiedy produkty nie zostały przygotowane do wysyłki, kontaktując się z CORE trends.

2.     Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu kupionego w Sklepie Internetowym coretrends.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu, stosownie do zapisów art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

3.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy i jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy ewentualnych kosztów z tego wynikających.

  1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1.     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia;

2.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wymienionym w ust. 2 niniejszego paragrafu. Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego należność tj. cenę Produktu i standardowy koszt jego dostarczenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia oświadczenia oraz zwrotu zamówionego przedmiotu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

- WZÓR –
Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Nr zamówienia internetowego/nr faktury:  …………………………………………………............................................

Imię i Nazwisko konsumenta: ……………………………………………………………...................................................

Ulica, nr domu/nr mieszkania: ……………………………………………………………..................................................

Kod pocztowy, miasto: ……………………………………………………………...............................................................

Data zawarcia umowy1/ odbioru2 ……………………………………………………………............................................

 

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem rachunku bankowego numer

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych Produktów w Sklepie Internetowym CORE trends – www.coretrends.pl
 

 

L.P.

Nazwa Towaru/Usługi

Wartość

Ilość sztuk


 

 

 

 


Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwracany Towar należy wysyłać na poniższy

adres:
 

CORE trends Sp. z o.o.

ul. Zmienna 19-a/15, 91-719 Łódź

 

  
………………………………

Data i podpis Konsumenta

1.     Usługodawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

2.     Koszty zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.

3.     W przypadku odstąpienia od umowy i nieodebrania przesyłki płatnej przy odbiorze Klient zobowiązany będzie zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta do zwrotu faktycznych i bezpośrednich kosztów przesyłki zwrotnej.

§12 Zwrot należności

  1. Zwrot należności zapłaconej przez Klienta będzie dokonany w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych w przypadku:

1.     Anulowania zamówienia;

2.     Zwrotu produktu wynikającego z odstąpienia od umowy;

3.     Uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

 

2.     Kwota zwracana klientowi w przypadku odstąpienia od umowy (w sytuacji płatności „z góry”) i nieodebrania przez Klienta wysłanego do niego towaru, będzie poprzez potrącenie umniejszona o bezpośredni koszt zwrotu rzeczy, który zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta oraz § 11 niniejszego regulaminu ponosi Klient.

3.     Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

1.     Usługodawca dokona zwrotu należności zapłaconej przez Klienta na rachunek bankowy Klienta

 

§13 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1.     o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2.     w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§14 Zużyty sprzęt elektroniczny

1.     Usługodawca informuje, ze zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1155 z późn. zm.) użytkownik sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt tego typu. Sprzedawca detaliczny jest zobowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

2.     Stosownie do powyższych uregulowań prawnych przy zakupie sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Sklepie Internetowym coretrends.pl:

 

1.     Klient ma możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nie większej niż zakupiony nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Oddanie sprzętu może nastąpić w sklepie stacjonarnym CORE trends jeśli Klient zdecydował się przy składaniu zamówienia na odbiór osobisty lub poprzez dostarczenie go na własny koszt na adres CORE trends.

2.     Informacje o innych funkcjonujących na terenie danej gminy punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych udostępniane są przez urząd gminy, na stronach internetowych danych urzędów lub w inny przyjęty w danej gminie sposób.

§15 Postanowienia końcowe

1.     Informacje produktowe prezentowane na stronach Sklepu Internetowego coretrends.pl nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.     Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje produktowe odpowiadały aktualnemu stanowi faktycznemu oraz funkcjonalności wszystkich produktów. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów pisarskich w opisach produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.

3.     Wszystkie używane na stronie Sklepu Internetowego coretrends.pl nazwy produktów zostały zamieszczone w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów prawa.

4.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne bądź możliwe ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłania danych, mogące wystąpić w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym czy infrastrukturze telekomunikacyjnej wykorzystywanej przez Klienta, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego coretrends.pl.

5.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego coretrends.pl w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem lub przyjętymi zwyczajami w tym zakresie.

6.     Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym coretrends.pl, a w szczególności konieczności konserwacji lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku jeśli nie naruszy to praw Klienta.

7.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

8.     Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem w świetle przepisów Kodeksu cywilnego oraz Usługodawcą będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej, a gdy to nie będzie możliwe będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

9.     Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z powodów prawnych, organizacyjnych bądź przyczyn technicznych. Zmiana regulaminu następuje z dniem zamieszczenia jego nowej wersji na stronie Sklepu Internetowego coretrends.pl. Zamówienia Klientów złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu są realizowane zgodnie z zapisami dotychczasowych jego postanowień.

10.   Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę CORE trends Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

11.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Coretrends.pl oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.

§16 Polityka prywatności

Cookie

Spółka wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. 

Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik serwisu, Klient, korzysta ze stron internetowych serwisu Sklepu i umożliwiają:

1.     utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
2.     dostosowanie i optymalizację serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
3.     tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
4.     personalizacji przekazów marketingowych,
5.     zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik/Klient korzysta z serwisu internetowego na określony czas. 

Użytkownik serwisu, Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu. 

Share this

Leave a comment